Dansk

Indgang (præludium)

Indgangssalme

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.
Præst:
Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for livet, du gav os,
og for alle dem, der har vist os kærlighed,
fra vi var børn og indtil i dag.
Vi beder dig:
Giv os stadig, hvad vi behøver,
og forny daglig vor indbyrdes kærlighed
ved Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Således står der skrevet: (Alle rejser sig)
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: »Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød«? Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.
Og apostlen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. (Alle sætter sig)

Salme

Tale

Tilspørgsel og erklæring:
Præst:
Så tilspørger jeg dig N.N. (brudgommens navn):
Vil du have N.N. (brudens navn), som hos dig står,
til din ægtehustru? - Ja!
Vil du elske og ære hende,
og leve med hende både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru,
indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig N.N. (brudens navn):
Vil du have N.N. (brudgommens navn),
som hos dig står, til din ægtemand? - Ja!
Vil du elske og ære ham,
og leve med ham både i medgang og modgang,
i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer,
som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand,
indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!

Præst: Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og mennesker
(Evt. udveksling af ringe)

Præst: (Brudeparret knæler)
Lad os alle bede!
Almægtige Gud,
som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab
og velsignede dem,
vi beder dig, velsign denne brud og brudgom;
lad dem altid leve af din nåde
og i indbyrdes kærlighed.

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
Fred være med jer!

Salme

Præst: Lad os alle bede!
Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig for ægteskabet,
og vi beder dig: Vær med din nåde hos dem, der i dag har indgået ægteskab, og giv din velsignelse til, at de kan leve med hinanden i gudsfrygt og kærlighed og ikke give årsag til vrede og strid. Lad dem altid, også selvom de ikke bliver fri for prøvelser, erfare din nådige hjælp! Giv dem og os alle at leve vort liv her på jorden i tro og lydighed og blive til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen.

Præst: (Alle rejser sig)
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.

Udgangssalme

Udgang (postludium)

Ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Tilspørgsel og erklæring

Præst:
Så tilspørger jeg dig NN: Vil du have NN som ægtefælle? - Ja!
Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham i både medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig NN: Vil du have NN som ægtefælle? - Ja!
Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham i både medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad? - Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!
Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:
I har allerede lovet at ville leve sammen, og nu har I bekræftet det for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå. Derfor fokynder jeg jer at være ægtefæller både for Gud og mennesker.

English

The Marriage Service

Organ prelude

Opening hymn

Pastor:
The grace of our Lord Jesus Christ,
and the love of God,
and the fellowship of the Holy Ghost,
be with you all.

Pastor:
Lord God, Heavenly Father.
We thank You for giving us life
and for the gift of all the people who have
supported and loved us
from our childhood to this day
We beseech You gracefully
to continue to give us what we need
and every day renew the love we have for each other
through Jesus Christ, our Lord
Who lives and reigns with You and the Holy Spirit,
one true God now and for all eternity.
Amen.

The pastor continues:
It is written:
When God had created heaven and earth, the sea, the sun and the moon, stars, plants and animals, He said: "Let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them. And God blessed them.

And Our Lord Jesus Christ says:
Have you not read that He who made them at the beginning 'made them male and female,' and said, "For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh"? So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate.

And the Apostle Paul writes:
Bear one another's burdens, and so fulfil the law of Christ. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these put on love, which is the bond of perfection.

HYMN

Speech to bride and groom
The couple may step forward to the altar or wait until after the speech.

Pastor:
I ask you, (groom's name):
Will you take (bride's name) who stands by your side,
to be your wedded wife? – I will!
Will you love her and honour her
and live with her for better or for worse
in whatever fortune God may grant you
as it is fitting that a husband should live with his wife
until death do you part? – I will!

Likewise, I ask you, (bride's name):
Will you take (groom's name) who stands by your side,
to be your wedded husband? – I will!
Will you love him and honour him
and live with him for better or for worse
in whatever fortune God may grant you
as it is fitting that a wife should live with her husband
until death do you part? – I will!

Then join your right hands together.

The pastor places a hand on the joined hands of the couple and says:
Since you have given your consent and made your marriage vows to each other, and you have confessed it publicly before the eyes of God and in the presence of this congregation and have confirmed it by the joining of hands I now pronounce you to be husband and wife before God and man.

At this point bride and groom may exchange rings.

Pastor:
Let us pray.
Bride and groom kneel. The pastor places a hand on each head and says:

Almighty God who created man and woman
that they may live together in holy matrimony
and blessed them,
We beseech You:
Bless this bride and groom
Guide them by Your grace always
and let them live in mutual love.

Our Father in heaven,
hallowed be Your name,
Your kingdom come,
Your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread,
Forgive us our sins,
as we forgive those
who sin against us.
Lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For the kingdom, the power, and the glory are Yours,
now and forever. Amen.
.

Hymn

The pastor says or chants:
Lord, God, Heavenly Father.
We thank You for the gift of marriage
and we beseech You:
Pour out Your grace upon (groom's name) and (bride's name),
who have entered into marriage
and grant them Your blessings
that they may be joined in mutual love
and a godly life
and not cause strife and anger
May they always feel Your merciful presence,
also in times of trial,
Let them and all of us live our lives here on earth
faithfully and obediently
until we come to share eternal bliss
through Your Son, Jesus Christ, our Lord
who lives and reigns with You in the unity of the Holy Spirit,
one true God forever and ever.
All:
Amen.

All stand for the Benediction. The pastor says:
The Lord bless you and keep you.
The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you.
The Lord lift up His countenance upon you and give you peace.
All sing:
Amen, amen, amen

Closing hymn

Organ postlude